DRET DE FAMILIA:

 • Acords pre-matrimonials i règims econòmic-matrimonials
 • Procediments de separació i divorci
 • Parelles de fet
 • Guarda i custòdia
 • Modificació de mesures de convenis o sentències
 • Reclamació pensió d’aliments
 • Incapacitació i declaració de prodigalitat
 • Tutela i curatela

DRET SUCCESSORI:

 • Assessorament en la redacció de testaments
 • Nul·litat testamentaria
 • Acceptació d’herències
 • Impugnació d’herències
 • Reclamació de legítimes i llegats

DRET CONTRACTUAL I RESPONSABILITAT CIVIL:

 • Elaboració de contractes
 • Resolució i rescissió de contractes
 • Reclamacions de quantitats
 • Defensa dels drets dels consumidors i usuaris
 • Responsabilitat civil contractual i extracontractual
 • Responsabilitat civil professional
 • Responsabilitat civil derivada de la pràctica empresarial
 • Negligències mèdiques
 • Reclamacions per accidents de circulació

DRET IMMOBILIARI:

 • Assessorament en la compravenda d’immobles
 • Redacció de contractes de compravenda i arres
 • Procediments de desnonament
 • Reclamació de clàusules sòl
 • Redacció de contractes d’arrendament
 • Reclamació de rendes impagades
 • Administració de finques i comunitats de propietaris
 • Responsabilitat civil per l’edificació

DRET MERCANTIL I SOCIETARI:

 • Elaboració de contractes mercantils
 • Reclamació de deutes mercantils
 • Propietat industrial i intel·lectual
 • Dret de la competència
 • Constitució de societats
 • Responsabilitat dels administradors
 • Impugnació d’acords socials
 • Modificacions estatutàries
 • Modificacions estructurals d’empreses
 • Fusions i escissions
 • Dissolució i liquidació de societats
 • Dret concursal

DRET PENAL:

 • Assessorament legal en tot tipus de delictes
 • Assistència al detingut
 • Defensa penal
 • Acusació particular
 • Interposició de denuncies, querelles i recursos
 • Assistència al client durant tot el procediment

DRET ADMINISTRATIU:

 • Reclamacions patrimonials contra l’Administració
 • Recursos contra multes i altres sancions

El truquem? Ompli el formulari de l’apartat de CONTACTE i nosaltres el trucarem.