La responsabilitat civil professional és una modalitat de responsabilitat que consisteix en la obligació que recau sobre un professional a reparar el dany que ha causat a un altra persona en l’exercici de la seva professió o ofici.

Què entenem per professional?

Un professional és tota aquella persona que exerceix una ocupació, facultat o ofici amb rellevant capacitat i aplicació i per el qual rep una retribució.

De què deriva la responsabilitat professional?

La responsabilitat professional pot derivar d’una relació contractual o d’una relació extracontractual.

Hi haurà responsabilitat contractual quan es produeixi l’incompliment d’un contracte.

  • Contracte d’arrendament de serveis: El professional s’obliga a treballar o a prestar un determinat servei en la forma, lloc i temps convinguts a canvi d’una retribució per aquest servei. Es tracta d’una obligació de mitjans i no de resultat pel que el professional s’obliga a complir amb la diligència exigible a la seva professió (lex artis adhoc) però no a un resultat. Per tant, hi haurà responsabilitat si vulnera la lex artis.
  • Contracte d’execució d’obra: El professional s’obliga a realitzar una obra o treball determinat a canvi d’un preu. En aquest cas el professional es compromet a un resultat i a la seva execució tècnica. Per tant, hi haurà responsabilitat si no es realitza el resultat pactat.

La responsabilitat extracontractual sorgeix per transgredir un deure genèric de conducta consistent en no lesionar els drets i interessos d’un altre. En aquest cas perquè es generi l’obligació d’indemnitzar han de concórrer els següents pressupostos:

  • Acció o omissió realitzada pel professional en l’exercici de la seva activitat que li sigui imputable.
  • Producció d’un dany.
  • Relació de causalitat entre el dany i el fet que el va ocasionar.
  • Negligència o culpa en la conducta del que va causar el dany.

Què és la lex artis?

La lex artis ad hoc és un criteri valoratiu de la correcció del concret acte executat per el professional que té en compte la ciència del moment, les especials característiques i les circumstàncies.

Les pautes principals d’aquest criteri són:

  • Les pautes de comportament: Normes estatutàries i deontològiques del col·legi que regula la professió, en el cas que hi hagi aquesta regulació.
  • El nivell de diligència exigible: Per analitzar i qualificar l’actuació del professional s’atendrà a la diligència del professional mitjà d’aquella especialitat.
  • Naturalesa de l’obligació: Si es tracta d’una obligació d’arrendament de serveis (obligació de mitjans) o execució d’obres (obligació de resultats).

 

Ets professional i t’han reclamat responsabilitat pel treball efectuat? Consulta’ns i demana assessorament per portar la teva defensa!

Ets consumidor i un professional t’ha ocasionat algun perjudici? Consulta’ns si tens dret a reclamar!

Per a més informació truqueu al telèfon 678707631 o envieu un correu electrònic a info@coraortega-advocats.com. T’ajudarem!