La pensió d’aliments dels fills en comú és un terme que sempre planteja discussió en els procediments de separació i divorci pel que a continuació explicarem els aspectes més importants sobre la mateixa.

Què s’entén per aliments?

D’acord amb l’article 237-1 del Codi Civil de Catalunya: “S’entén per aliments tot el que és indispensable per al manteniment, l’habitatge, el vestit i l’assistència mèdica de la persona alimentada, i també les despeses per a la formació si aquesta és menor i per a la continuació de la formació, un cop assolida la majoria d’edat, si no l’ha acabada abans per una causa que no li és imputable, sempre que mantingui un rendiment regular. Així mateix, els aliments inclouen les despeses funeràries, si no estan cobertes d’una altra manera.”

El dret als aliments és un dret irrenunciable, intransmissible i inembargable ja que es tracta d’una obligació personalíssima i reciproca en els quals els creditors són els propis fills i, per tant, entre els progenitors no es pot portar a terme una compensació, transacció ni renuncia.

Què no forma part de la pensió d’aliments?

No formen part de la pensió d’aliments les despeses extraordinàries i aquestes són aquelles que no tenen periodicitat pre-fixada, són imprevisibles i imprescindibles i necessàries per al desenvolupament personal dels menors, com per exemple: les despeses mèdiques no cobertes per la Seguretat social, òptica, ortopèdia, ortodòncia, psicologia, logopèdia i qualsevol altra despesa de tipus mèdic o farmacològic que no estigui emparat per les cobertures de la seguretat social.

Com es fixa l’import de la pensió d’aliments?

No existeix una regla exacte per quantificar l’import de la pensió d’aliments el que comporta una certa inseguretat jurídica. Es pot fixar de mutu acord entre els cònjuges o per l’autoritat judicial. En ambdós casos s’ha de tenir en compte les circumstàncies de cada cas concret valorant, entre d’altres: els ingressos i patrimoni de cadascuna de les parts, les necessitats dels fills, càrregues familiars, entorn social, etc.

No obstant, cada família és diferent i necessita un anàlisis complert i detallat de la seva situació.

Qui té l’obligació de pagar la pensió d’aliments?

La obligació de prestar aliments als fills la tenen els dos progenitors com a titulars de la potestat parental, proporcionalment als seus respectius recursos econòmics i a la seva contribució personal i el fet de no pagar-la pot comportar la comissió d’un delicte penal establert a l’article 227 del Codi Penal.

Com es paga la pensió d’aliments?

El conveni regulador determinarà la part que està obligada a satisfer la pensió d’aliments, la seva quantia, els criteris d’actualització, la forma i el període de pagament.

Com a norma general, es fa en còmput anual, havent-se de pagar els 12 mesos de l’any, s’abona per mesos anticipats i normalment es pacta que aquest pagament s’efectuï dintre dels 5 primers dies de cada mes.

Es pot modificar la pensió d’aliments?

En el cas que s’acrediti una modificació de les circumstàncies que es van tenir en compte tant pels cònjuges com pel Jutge a l’hora d’adoptar l’import de la pensió d’aliments es pot sol·licitar una modificació de la mateixa per adequar-la a les circumstàncies actuals.

No obstant, s’han de complir uns requisits que són que la modificació de les circumstàncies ha de ser substancial, amb caràcter de permanència en el temps, no ha d’haver estat provocada voluntàriament per obtenir una modificació de les mesures  i ha d’impedir el compliment de la sentència establerta.

 

CORA ORTEGA – ADVOCATS és un despatx expert en Dret de família i en la fixació de la pensió d’aliments per primera vegada així com en la modificació de mesures definitives en els quals han variat les circumstàncies que van motivar la fixació d’una determinada pensió.

Si desitja més informació no dubti en posar-se en contacte amb aquest despatx mitjançant l’apartat CONTACTE d’aquesta pàgina web, per correu electrònic o per telèfon.